3. ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI

Kusurluysanız sorumlusunuz!

Bu ürünümüz ile sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu teminat altına alıyoruz.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda; üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda zarar meydana gelmesi nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur.

Önceki yıllarda teminat kapsamı dışında sayılan yangın, duman, infilâk riskleri Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları 3.B.3. maddesine atfen yangın, duman, infilâk yüzünden uğranılan sadece bedeni zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet, poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dâhil edilmiştir.
Sigortalı tesislerde müşterilere sunulan yiyecek- içeceklerin neden olabileceği zehirlenmelere ilişkin sorumluluklar teminat kapsamına eklenmiştir.

Sigortalı işyerinde bir alt işverene bağlı olarak çalışan taşeron işçilerin başına gelecek iş kazaları nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluklar İşveren Sorumluluk Sigorta poliçesine ek prim ile dâhil edilebildiğinden Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigorta poliçesinin teminat kapsamında değildir ve bu poliçe taşeron işçilerin başına gelecek iş kazaları nedeniyle sigortalıya düşecek sorumlulukları karşılamaz.

Poliçe kapsamına isteğe bağlı olarak Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk teminatı ve otopark sorumluluğu özel şartı eklenebilmektedir.

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

Ürün Sorumluluk Sigortası, Ürün Sorumluluk Genel Şartları kapsamında sigortalı tarafından üretilen, satılan, dağıtılan ürünlerin üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve/veya maddi (mal/eşya) zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı sigortalıyı koruma altına alır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır. İlgili kanunun 4’üncü maddesinde Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, “ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları”, ayrıca “satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı” belirtilmektedir.