FİNANSAL SİGORTALAR

YURTİÇİ / İHRACAT KREDİ SİGORTASI

Bu sigorta ile yurtiçinde ve/veya ihracata konu vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Alıcı (borçlu) firmanın,

1.İflas etmesi,
2.Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
3.Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bie mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
4.Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
5.Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
6.Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
7.Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi.

 Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

POLİTİK RİSK SİGORTASI:

Transfer Kısıtlamaları
Yatırımcının yerel parayı ev sahibi ülkeden dışarı çıkarmak amacıyla yabancı paraya çevirememesi nedeniyle ortaya çıkan kayıplara karşı korur.

Kamulaştırma
Ev sahibi hükümetin, sahipliği, kontrolü, sigortalı yatırımdaki hakları azaltan veya ortadan kaldıran tasarrufları nedeniyle sigortalı yatırımın kaybına karşı koruma sağlar.

Sözleşme İhlâli
Ev sahibi hükümetin yatırımcı ile yapılan bir sözleşmeyi ihlâl etmesinden veya reddetmesinden doğan kayıplara karşı koruma sağlar.

Savaş ve Sivil Kargaşa
Politik nedenlerle ev sahibi ülkede ortaya çıkan savaş, sivil kargaşalık (isyan, ihtilâl, sabotaj ve terörizm dâhil) nedeniyle maddi duran varlıklarının zarar görmesinden kaynaklanan kayıplara karşı koruma sağlar.