NAKLİYAT SİGORTALARI

Mallarınız taşınırken de güvende!

NAKLİYAT EMTİA TAŞIMA SİGORTASI

Nakliyat Emtia Sigortaları; deniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal veya eşyanın nakliyat sırasında maruz kalabileceği hasar ve kayıpların tazmini için yapılan sigortalardır.
Emtia taşıma poliçeleri sefer esaslı poliçelerdir. Malın sevk edilmek üzere taşıma aracına yüklenmesi ile başlar, mutad aktarmaları da kapsamak kaydıyla poliçe üzerindeki varış yerinde nihai alıcıya ulaşması ile sona erer.
Nakliyat Emtia Sigortası; ihracat sevkiyatları, ithalat sevkiyatları, yurtiçi sevkiyatları ve transit sevkiyatlar için yapılabilmektedir.

Teminatlar:

Tam Ziya Klozu
Tam ziya teminatı sadece taşımayı yapan aracın tam ziya olması sonucu taşınan emtianın da tam ziya olmasını yani tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesi halini temin eder.
Bu teminat türüne müşterek avarya, hususi avarya ve kurtarma masrafları ile dava say kapsamında yapılan harcamalar dâhil değildir. Her türlü taşıma şeklinde verilebilecek en dar teminattır.

Tam ziya 2 şekilde ortaya çıkabilir.

Gerçek Tam Ziya
Emtianın olay sonucu tamamen tahrip olup yok olması, bir daha elde etme olanağı bulunmaksızın sigortalının elinden çıkması, sigorta edildiğindeki temel niteliklerini kaybedecek ölçüde hasarlanmış olması hallerinde gerçek tam ziyadan söz edilebilir.
Hükmi Tam Ziya
Meydana gelen olay sonucu emtianın gerçek tam ziya olmasının kaçınılmaz gözükmesi, sigortalının elinden çıkması ve yeniden elde edilmesinin muhtemel olmaması, tahmini tamir ve yerine gönderme masraflarının malın varma yerindeki değerinden fazla olması hallerinde hükmi tam ziya kararı verilebilir.

Dar teminat
Dar teminat malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak kısmi zararları da teminat altına almaktadır
Dar teminat aşağıda görülen farklı taşıma şekilleri için farklı klozlar kullanılarak temin edilir.

Enstitü Emtia Klozu (C) (1.1.09)

Kamyon Klozu

Demiryolu Klozu

Geniş Teminat
Enstitü Emtia Klozu (A) 1.1.09

Verilen Teminatlar
Bu klozda sigorta konusu malda istisna maddelerinde sayılanlar dışında kalan her türlü rizikonun meydana getireceği hasarların teminata dâhil olduğu belirtilmektedir.

Deniz taşımacılığının doğal sonucu olan rizikolar (C kloz dâhilindeki rizikolar) teminat kapsamındadır.

Dalgalar tarafından sürüklenme

Deprem, volkanik patlama, yıldırım

Islanma (deniz suyu, tatlı su)

Bir kolinin tamamının sefer, yükleme ve/veya boşaltma sırasında kaybı

Boşaltma limanında yükün boşaltılması

Ambar buğusu

Diğer yük ile temas

Taşıyıcının hatalı istifi

Hırsızlık, aşırma

Akma

Ademi teslim (sebebi belirlenemeyen teslim edilmeme)

Kırılma ve diğer dış etkenlerden kaynaklanan fiziki hasar

Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketinden/kusurundan kaynaklanan rizikoları da teminat altına almaktadır.

Nakliyat emtia sigortalarında kullanılan poliçeler,

Sefer Esaslı Nakliyat Emtia Poliçesi

Sefer Bildirim Esaslı Nakliyat Emtia Abonman Sözleşmesi

Nakliyat Emtia Blok Sözleşme

Emtia Flotan Sözleşme

SEFER ESASLI EMTİA POLİÇESİ

Bu sigortanın amacı taşınmak amacıyla bir araca yüklenmiş, emtia sıfatı taşıyan şeylerin sevkiyat sırasında karşı karşıya kalacağı risklere karşı koruma sağlamaktır. Sefer esaslı poliçeler, her bir seferle ilgili yükleme bilgilerinin sevkiyat başlamadan önce sigortacıya eksiksiz olarak ulaştırılması ile fiyat ve şartlarda mutabık kalınmasını takiben düzenlenir. Prim poliçenin teslimi esnasında peşin olarak alınır.
Nakliyat emtia sigortasına ihtiyaç duyulan alanlar ithalat, ihracat ve yurtiçinde yapılan taşıma faaliyetleridir. İki yabancı ülke arasında yapılan taşımalara da Türk menfaati olması kaydıyla teminat verilebilmektedir.
Sigortalı mal üzerinde menfaat sahibi olan kişidir. Menfaat sahibi o malın zarar görmesi halinde maddi kayba uğrayacak olan özel ya da tüzel kişi olabilir. Sigortanın konusu taşınan emtiadır. İnsan dışında her şey emtia olarak nitelenebilir. Ancak altın, mücevher gibi kıymetli eşyalar, hisse senedi gibi kıymetli evrak ve nakit para kıymet taşıma sigortasının konusudur.
Sefer esaslı emtia poliçesinde teminat ihbarın zamanında yapılmış olması kaydıyla- malın sevk amacıyla taşıma aracına yüklenmesiyle başlar, olağan aktarmaları da kapsamak üzere poliçede yazılı olan varış yerinde (alıcının deposu, liman vb.) malın boşaltılmasıyla sona erer. Emtia poliçesi ciro edilebilir kıymetli evrak olduğu için poliçe iptali söz konusu olduğunda mutlaka poliçe aslının sigorta şirketine iade edilmesi gerekmektedir. Poliçe yapıldıktan ve sefer başladıktan sonra primin yüksek bulunması gibi bir sebeple poliçenin iptal edilmesi mümkün olmamaktadır. Aksi takdirde sigortacı primini almadığı bir riski teminat altına almış olacaktır. Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi, satış şeklinin uygun olmaması ve mükerrer sigorta hallerinde poliçe iptal edilebilir.

EMTİA NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİ

Sevkiyatları süreklilik arz eden ve işlem hacmi büyük olan firmaların bir yıl içinde yapacağı emtia taşımaları ile ilgili, tüm sevkiyatlarını mutabık kalınan fiyat ve şartlarla teminat altına almak amacıyla düzenlenen sözleşmelerdir. Firma sözleşme kapsamına giren her bir sevkiyat ile ilgili yükleme detaylarını öğrendiğinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen her sevkiyat için sefer esaslı poliçe kesilir ve her bir poliçenin primi peşin tahsil edilir.

NAKLİYAT EMTİA BLOK ABONMAN SÖZLEŞMESİ

Bu poliçe türü sadece yurtiçi taşımalar için geçerlidir. Yurtdışı taşımalar için blok poliçe düzenlenmemektedir. Muhtelif vasıtalarla sevkiyatları söz konusu olan firmaların bir yıl içerisinde gerçekleştirecekleri tahmini taşıma kapasitesi üzerine uygulanacak ayarlama fiyatı ile taksitli olarak poliçe düzenlenmesine yönelik bir sözleşme türüdür. İşlem hacmi ve sevkiyat adedinin fazla olması nedeniyle sefer bildiriminde güçlük yaşayan sigortalılarımız için uygulanabilir. Poliçe süresi içinde sigortalıdan ayda bir yapılan sevkiyatların irsaliye numaralarını, tarihlerini, sigorta bedellerini ve araç plakalarını içeren bir liste göndermesi talep edilir.
Poliçe dönemi sonunda, gerçekleşen sevkiyat tutarı üzerine ayarlama fiyatı uygulanarak, minimum ve depo primi aşan kısmı peşin olarak tahsil edilir. Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla yapılan tüm sevkiyatlar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altına alınmaktadır.

EMTİA FLOTAN SÖZLEŞMESİ

İleri bir tarihte yapılacak sevkiyat ve/veya sevkiyatlarla ilgili olarak poliçe şartlarının önceden belirlendiği ön sözleşme niteliğinde düzenlenen bir poliçe türüdür. Genellikle akreditifli işlemlerle ilgili olarak düzenlenir. Yükleme ile ilgili ön bilgilerle emtia flotan poliçesi düzenlenip, yükleme bilgileri kesinleştiğinde de kati poliçe düzenlenir.

NAKLİYAT EMTİA SERTİFİKASI

Nakliyat Emtia Blok Sigorta Poliçesi ile teminat şartları belirlenen ve yıllık minimum depo primi (taksitli ya da peşin ödemeli) tahsil edilen sigortalı, yıl içerisinde gerçekleştireceği sevkiyatlar için WEB sitemiz üzerinden sertifika düzenleyebilmektedir. Sözleşmeye bağlı düzenlenecek sertifikalarda prim tutarı görünse de sertifika primleri ayrıca muhasebeleştirilmemekte yani bir AS 400 kaydı yaratılmamaktadır. Sertifikayı müşterinin kendisi düzenleyebileceği gibi acente yetkilisi de tanımlanan şifre/parola ile WEB sitemize bağlanıp sevkiyatla ilgili gerekli bilgileri birkaç dakika içinde girip kaydederek sertifika düzenleyebilmekte ve imzalı olarak pdf çıktısını alabilmektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 14/10/2015 tarihli ve 11012729 sayılı yazıda, sigorta sertifikası, sigortacı tarafından düzenlenen, sigortalı tarafından, sigorta sözleşmesinin varlığına kanıt olarak kullanılabilen ve hukuki işlemlerde yasal geçerliliği olan bir belge olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, ilgili yazı ekindeki sigorta sertifikası örneği göz önünde bulundurularak şirketimiz sertifikası oluşturulmuş ve WEB tabanlı bir program ile kullanıma açılmıştır.
Sertifika girişleri ve mevcut düzenlenen sertifikaları görüntüleme işlemi şirketimiz internet sitesinde Online İşlemler - Ticari/Kurumsal - Internet şube giriş - Poliçe işlemleri adımından yapılabilmektedir.