SİTE YÖNETİMİ (ORTAK ALAN) SİGORTASI

Ortak yaşam alanlarımızda riskler de ortak!

Site, apartman gibi toplu yaşam alanları ile yönetici sorumlulukları için şimdi Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası var! Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtınaya, hırsızlıktan sel-su baskınına sayısız riskle karşı karşıya kalıyor. Toplu yaşam alanları için geliştirilen Apartman Sigortası, tüm bu durumlara karşı güvence verirken, apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını da tek bir poliçede teminat altına alıyor.

Neden Site /Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigorta Poliçesi Almalıyım?

Sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan “demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine-tesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem” gibi kıymetler; yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa, pek çok riske karşı tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır.

Poliçedeki “sigortalı” ve “sigorta ettiren” ne anlama gelir?

Sigortalı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bu poliçe ile teminat altına alınan sigortalı kıymetler üzerinde hak sahibi olan kat malikleri, intifa hakkı sahipleri, ortak alan yönetimi/yöneticisi ve varsa poliçe üzerinde gösterilmek kaydıyla bunların ipotek lehtarlarıdır.

Sigorta ettiren ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34 ve 35. Maddeleri uyarınca Kat Malikleri Kurulu adına “Yönetici” veya “Yönetim Kuruludur.

Site Yönetimi Ortak Alan Sigorta Poliçesinin sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Deprem

Sel, su baskını

Üçüncü şahıs sorumluluk

Site yönetimi/yönetici sorumluluk

Site yönetimindeki çalışan sorumluluğu

Bina parça kopması sorumluluk

Renovasyon ve arızi inşaat işleri sorumluluk

Reklam panosu/totem sorumluluk

Kalorifer dairesi sorumluluk

Anten ve güneş ısı kolektörü sorumluluk

Su deposu sorumluluğu

Elektrik ve sıhhi tesisat sorumluluğu

Otopark sorumluluk

Motorlu araç sorumluluğu

Bedeni zararlar

Asansör ve yürüyen merdiven sorumluluk

İşveren sorumluluk

Servis aracı ile taşıma ve dış görev esnasında oluşabilecek hasarlar ve manevi tazminat talepleri

Dahili su

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

Dolu

Cam kırılması

Elektronik cihaz sigortası

Portatif elektronik cihaz sigortası

Hırsızlık

Taşınan para hırsızlık

Çalışanlar tarafından yapılacak emniyeti suistimal

Bina sabit tesisatındaki hırsızlık

Makine kırılması

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

Yangın mali sorumluluğu

Kira kaybı

Yakıt sızması

Çalışanlara ait eşya

Geçici adres nakil

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Eksik sigorta koruması

Enflasyon koruması

Site Yönetimi Ortak Alan Sigorta Poliçesi ile sunulan bazı özel avantajlar şunlardır.

Site Yönetimi/Yönetici Sorumluluk
Yönetim hizmetleri ile bağlantılı olarak ortak alanlarda sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda;
• Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
• Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi,
• Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri,
nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı ortak alan yönetimini/yöneticisini güvence altına alır.
Binaların bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilir ve binadan kaynaklanacak, sigortalının sorumluluğundaki zararlar da teminat kapsamına dâhildir.

Site Yönetimindeki Çalışan Sorumluluğu
Yöneticinin çalıştırdığı kapıcı, bekçi vb. görevlilerle, binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeronlarının (mesleki sorumluluklara bağlı verilebilecek zararlar hariç olmak üzere) üçüncü kişilere verebileceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Elektrik ve Sıhhi Tesisat Sorumluluğu
Sıhhi ve elektrik tesisatının üçüncü kişilere vereceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Otopark Sorumluluk
Otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Bina Parça Kopması Sorumluluk
Binaya ait veya monte edilmiş olan parçaların düşmesi sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Sorumluluk
Ortak alanlar içindeki tamirat, tadilat ve renovasyon çalışmaları sırasında üçüncü şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhildir.

Kalorifer Dairesi Sorumluluk
Kalorifer ve kazan dairesinde oluşabilecek kazalar sonucu üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Anten ve Güneş Isı Kolektörü Sorumluluk
Antenlerin ve güneş ısı kolektörlerinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Su Deposu Sorumluluğu
Depo ve/veya depo suyuna bağlı olarak üçüncü kişilerin zehirlenmesinden ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.

Motorlu Araç Sorumluluğu
Yönetime ait ve/veya yönetimin kullanımındaki karada çalışan her türlü motorlu taşıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karşı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düşen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamına girmemek kaydıyla teminata dâhil edilmiştir.

Bedeni Zararlar
Yangın, duman, infilâk, dahili su nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sorumluluk
Asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenmiştir.