DASK (ZORUNLU DEPREM SİGORTASI) NEDİR?

Deprem geçer hayat devam eder!

Ülkemiz, topraklarının yüzde 98’i aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde yer alan bir deprem ülkesidir. Büyük can ve mal kaybıyla sonuçlanan 1999 yılındaki 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremleri, bu gerçeğin acı hatıraları olarak hala belleklerimizdedir. Kısa aralıklarla gerçeklesen bu iki büyük afetin Türkiye’de deprem bilincinin artmasında önemli bir yeri vardır. Ülke ve birey olarak yaşadıklarımıza bakıldığında, deprem öncesinde gerekli önlemleri almış olanların depremden sonra hayatlarına kaldıkları yerden, umutla devam edebildiğini gözlemleyebiliriz. 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

“Zorunlu Deprem Sigortası sosyal sorumluluğumuzdur.”

Sigorta Kapsamı :

18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanunu” gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

“Elektrik ve su abonelik ile tapu işlemlerinde ilgili konuta ait Zorunlu Deprem Sigortası bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir.”

Bu sigorta ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dâhil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar :

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller :

Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

Manevi tazminat talepleri,

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilâk, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,

Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Sigorta Bedelinin Tespiti :

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüz ölçümünün (veya yaklaşık yüz ölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.
Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.
Zorunlu deprem sigortası bedelini aşan kısım için Anadolu Sigorta tarafından ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.

Özel Uygulamalar

Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinde uygulanan indirimler hakkında detaylı bilgiye, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun resmi internet sitesi olan www.dask.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.